Regulamin

Regulamin
SKLEPU INTERNETOWEGO
superzoo.pl
obowiązuje po 25.12.2014
stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku

 

I. STRONY TRANSAKCJI

1. Sprzedawcą i właścicielem sklepu internetowego superzoo.pl jest:

DOG-MAT Okorowski Sp.J
80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 487 B
KRS: nr 76578 Sąd Rejonowy dla miasta Gdańska
NIP: 585-10-15-004
REGON 191030524

2. Nabywcą w sklepie internetowym superzoo.pl może być:
• osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
• osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
• jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Nabywca może kontaktować się ze Sprzedawcą:

za pomocą e-maila: biuro@dog-mat.pl,
listownie na adres pocztowy Sprzedawcy,
telefonicznie - Biuro Obsługi Klienta: (58) 343 24 83 w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
osobiście w siedzibie Sprzedawcy, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego superzoo.pl: składania zamówień na dostępne w sklepie towary, dostarczania zamówionych towarów, uiszczania przez Nabywcę należności za zakupiony towar, prawa Nabywcy do ochrony danych osobowych oraz sposobu odstąpienia od umowy, a także składania i rozpatrywania reklamacji.

II. OFERTA SKLEPU

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie superzoo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Opisy oferowanych produktów zostały sporządzone w oparciu o informacje przekazane przez ich producentów. Wszystkie zdjęcia, opisy produktów oraz teksty informacyjne zamieszczone na stronie superzoo.pl stanowią własność firmy DOG-MAT Okorowski Sp.J, są chronione prawem autorskim i jako takie nie mogą być wykorzystywane i kopiowane.
3. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i są cenami brutto. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen bez uprzedzenia. Nabywcę obowiązują ceny produktów uwidocznione w sklepie internetowym superzoo.pl w momencie składania przez niego zamówienia.
4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu superzoo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego lecz jedynie zgodnie z art.71 KC propozycję zawarcia umowy. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu a sklep potwierdzając przyjęcie zamówienia do realizacji ją akceptuje.


III. FORMY PŁATNOŚCI

1. Nabywca ma prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania towarów, ograniczeń w ich dostarczaniu oraz akceptowanych przez Sklep sposobów płatności znajdują się na stronie superzoo.pl w zakładce Dostawy/Płatności.

2. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
- płatność przelewem - na rachunek bankowy Sprzedawcy
zamówienie realizowane jest niezwłocznie po wpływie pełnej kwoty należności na rachunek bankowy:

DOG-MAT Okorowski Sp.j
80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 487 B
Bank BNP Paribas 10 1600 1114 0004 0707 8067 9001
tytułem: prosimy podać numer zamówienia oraz nazwisko osoby zamawiającej, jeśli wpłata następuje z innego konta

- płatność za pośrednictwem operatora PayU lub Przelewy24.pl zamówiony towar jest wysłany niezwłocznie po otrzymaniu od operatora potwierdzenia dokonania wpłaty.

- płatność za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.

- płatność gotówką - możliwa wyłącznie przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie firmy

3. Nabywcę obowiązują ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego superzoo.pl w momencie składania zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym superzoo.pl oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

IV. KOSZTY DOSTAWY TOWARU

1. Koszt dostawy zamówionego towaru ponosi Nabywca. Wysokość kosztów zależy od kwoty zamówienia. Szczegółowe stawki, obowiązujące w momencie składania zamówienia znajdują się w zakładce "Czas i koty dostawy".

2. W niektórych, dokładnie sprecyzowanych przypadkach, koszt dostawy w części lub w całości ponosi Sprzedawca. Informacje na ten temat znajdują się w zakładce "Czas i koty dostawy".


V. ZAMAWIANIE TOWARU

1. Zamówienia w sklepie internetowym superzoo.pl przyjmowane są przez całą dobę. Mogą je składać osoby, które wcześniej dokonały prawidłowej rejestracji na stronie sklepu. W wyniku rejestracji utworzone zostaje konto, na którym gromadzone są dane oraz informacje dotyczące Nabywcy, niezbędne do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w Regulaminie. Świadczenie usług w ramach konta ma charakter bezterminowy. Nabywca ma prawo weryfikacji swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia ze zbioru danych osobowych.
2. Składanie zamówienia następuje przez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Nabywcę formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
3. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub nieprawidłowych danych Nabywcy.
4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Nabywcą z powodu błędnie podanego adresu mailowego lub numeru telefonu, a także braku odpowiedzi na wysyłane przez superzoo.pl prośby uzupełnienia danych niezbędnych do wysyłki, po upływie 5 dni roboczych od momentu jego złożenia zamówienie zostanie anulowane. W takiej sytuacji nabywca proszony jest o ponowne przesłanie zamówienia z prawidłowymi danymi adresowymi.
5. W przypadku wystąpienia problemu ze złożeniem zamówienia prosimy o zgłoszenie tego faktu e-mailem wysłanym na adres biuro@dog-mat.pl lub telefonicznie pod numerem Biura Obsługi Klienta: (58) 343 24 83 w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Pracownicy Biura służą pomocą w rozwiązaniu problemu i złożeniu zamówienia.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Wypełnienie i przesłanie przez Nabywcę formularza zamówienia uznaje się jako złożenie Sprzedawcy oferty kupna określonego produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na warunkach podanych w jego opisie zamieszczonym na stronie superzoo.pl.
2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym superzoo.pl oznacza akceptację przez Nabywcę zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu i zobowiązuje go do jego przestrzegania.
3. Potwierdzenie przez Sprzedawcę e-mailem przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedawcę i decyduje o momencie zawarcia umowy.
4. W tym momencie zostaje uruchomiona procedura realizacji zamówienia. Dokonanie zmiany w zamówieniu jest możliwe tylko do momentu przekazania paczki z zamówionym towarem firmie kurierskiej.
5. Umowa zawarta pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w Superzoo.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Nabywcę, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Nabywców w siedzibie firmy.
6. Rabaty i promocje widoczne na stronie superzoo.pl zakładce Rabaty dotyczą wyłącznie zamówień wysyłkowych składanych na stronie internetowej Sklepu. Promocje wiążące się z zakupem innego towaru są ważne jedynie przy spełnieniu warunków promocji opisanych na stronie internetowej superzoo.pl. Zamówienia, które nie spełniają warunków promocji nie będą realizowane.

7. Oferta zakupu promocyjnego może być określona czasowo lub limitowana ograniczoną ilością przedmiotów oferowanych w promocji i dostępna do wyczerpania zapasów. Z tego powodu zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym klient zostanie przez Sprzedawcę poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
8. Superzoo.pl jest sklepem dla odbiorców indywidualnych. Do każdej przesyłki dołączony jest standardowo, zgodnie z przepisami, paragon fiskalny. Fakturę VAT wystawiamy wyłącznie na wyraźne życzenie Nabywcy przekazane w momencie składania zamówienia wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi do jej wystawienia. Wystawienie faktury po wysłaniu paczki nie jest możliwe. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.
10. W przypadku rezygnacji z zamówienia Nabywca powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą i powiadomić go o swojej decyzji. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia, które zostało już przekazane kurierowi.

VII. DOSTAWA TOWARÓW

1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym superzoo.pl realizowane są na terytorium Polski. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia. Jeśli przesyłka ma być dostarczona pod inny adres, musi być on podany przy składaniu zamówienia. Jest możliwa wysyłka za granicę do wybranych krajów, ale w takim przypadku jej koszt każdorazowo jest uzgadniany indywidualnie.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W praktyce produkty zamówione do godz. 10-tej każdego dnia roboczego staramy się wysłać w tym samym dniu. Zamówienia złożone po godz. 10-tej realizowane są następnego dnia roboczego. Firma kurierska dostarcza je zwykle w ciągu 24-48 godzin. Warunkiem jednak dotrzymania w/w terminów jest wcześniejsze zaksięgowanie płatności na koncie Sprzedającego, lub zamówienie towaru za pobraniem.
3. Kurier dostarcza przesyłki w od godziny 7-mej do wieczora, należy więc podać taki adres dostawy, pod którym w tych godzinach znajdować się będzie sam odbiorca lub osoba przez niego upoważniona i przygotowana do jej odebrania.
4. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
5. Przed pokwitowaniem odbioru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka nie została uszkodzona w transporcie, nie nosi śladów otwierania oraz czy dostarczone towary nie zostały uszkodzone. Kurier ma obowiązek tę czynność umożliwić. Odmowa przyjęcia wyraźnie uszkodzonej przesyłki i sporządzenie w obecności kuriera "Protokołu szkody" w znaczący sposób ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Zalecany sposób postępowania w takim przypadku opisany jest poniżej w punkcie Reklamacje.
6. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Nabywcy, a w szczególności w przypadku niemożności dostarczenia paczki z powodu podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, nieobecności odbiorcy albo osoby upoważnionej do odbioru przesyłki, lub też nieuzasadnionej odmowy jej odebrania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).

VIII. REKLAMACJE

A. Reklamowanie towarów zniszczonych w transporcie

1. Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie została uszkodzona w transporcie. Kurier ma obowiązek mu tę czynność umożliwić. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, naruszenia zabezpieczających taśm firmowych, próby otwierania paczki, zamoczenia lub widocznych braków towaru Kupujący ma prawo:
* Odmówić odbioru przesyłki,
która za pośrednictwem firmy kurierskiej zostanie zwrócona do Sprzedawcy. Na dokumencie przewozowym należy napisać: "odmowa odbioru z powodu uszkodzenia przesyłki".
* Odebrać przesyłkę i w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość.
Przed pisemnym potwierdzeniem odbioru kurier nie może wydać paczki Odbiorcy. Odbiorca może jednak odbiór przesyłki pokwitować i poprosić kuriera, by uczestniczył w jej otwarciu i sprawdzeniu czy zawartość doszła w stanie nienaruszonym. W sytuacji gdyby kurier odmówił, należy go poinformować, iż w przypadku uszkodzenia bądź niezgodności będzie musiał przyjechać ponownie w celu spisania protokołu uszkodzenia. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń kurier jest zobowiązany sporządzić protokół szkody, który powinien zawierać nazwy uszkodzonych produktów i szczegółowy opis rodzaju uszkodzeń. Protokół musi być czytelnie podpisany przez Kupującego i kuriera. Jeden egzemplarz otrzymuje Odbiorca, drugi zatrzymuje kurier.

2. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu uszkodzenia odebranej przesyłki prosimy o przesłanie e-mailem informacji dotyczącej uszkodzenia towaru oraz protokołu szkody sporządzonego przez kuriera, Przy rozpatrywaniu tego typu reklamacji bardzo pomocne są zdjęcia z widocznym uszkodzeniem produktu oraz zdjęcia opakowania zewnętrznego. Dołączenie ich do zgłoszenia  pozwoli na przyspieszenie załatwiania reklamacji.

3. We wszystkich przypadkach prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z naszą firmą w celu ustalenia dalszego, najbardziej satysfakcjonującego Nabywcę postępowania. Sposób kontaktu opisany jest w pkt. I/3

B. Reklamowanie jakości towaru

1. superzoo.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili wydania rzeczy lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
2. Superzoo.pl dołoży wszelkich starań, by reklamację załatwić w jak najkrótszym czasie.
3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w pkt. I/3 niniejszego Regulaminu.
3. Nabywca w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo żądać od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej: obniżenia ceny towaru, usunięcia wady, a w przypadku wady istotnej - odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Nabywcy usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady produktu w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe lub w porównaniu z innym możliwym sposobem usunięcia wymagałoby nadmiernych kosztów.
5. Nabywca może zostać proszony przez Sprzedawcę o odesłanie uszkodzonego produktu do magazynu Sprzedawcy, by umożliwić mu ocenę opisanego uszkodzenia. Koszt przesłania produktu ponosi Sprzedawca.
6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Nabywcy będącego konsumentem z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W każdym przypadku, gdy naprawa szkody wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
7. W przypadku uznania reklamacji sklep zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu na pełnowartościowy, jeśli taki produkt jeszcze posiada, oraz dostarczenia go na własny koszt Kupującemu. Na życzenie Kupującego sklep może również obniżyć cenę produktu lub zwrócić równowartość reklamowanego towaru na wskazane konto bankowe. Prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem sprzedaży: tel. 058 343 24 83 - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8-ej do 16-tej, w celu ustalenia najbardziej satysfakcjonującego Nabywcę sposobu załatwienia reklamacji.
8. Uprawnienia Nabywcy z tytułu rękojmi za wady produktu przedawniają się w terminie dwóch lat od dnia, w którym Nabywca lub osoba przez niego upoważniona weszła w jego posiadanie.
9. Jeżeli Nabywca jest przedsiębiorcą, Sprzedawca może odmówić żądaniu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu. Nabywca, będący przedsiębiorcą, traci również roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na nowy po upływie roku od dnia wejścia Nabywcy w posiadanie towaru.
10. Nabywca przed podjęciem jakiegokolwiek działania jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedawcy o wystąpieniu wady produktu. Sprzedawca nie przyjmuje nieuzgodnionych z nim przesyłek z reklamowanym towarem odesłanych przez Nabywcę za pobraniem.

Uwaga!
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/IX. ZWROT TOWARU

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij je na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

DOG-MAT Okorowski Sp. J.
Grunwaldzka 487 B
80-309 Gdańsk

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

 

Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl